Dịch vụ kê khai thuế

DN cần lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán thuế để phục vụ cho việc vay vốn hay phục vụ quyết toán thuế?

Tâm Đức triển khai:

 – Kiểm tra chứng từ, số liệu sổ sách kế toán;

 – Lập báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính); Tiếng Việt, Tiếng Anh

 – Lập các tờ khai quyết toán thuế.